Scientific and technical achievements

Перелік публікацій науково-педагогічних працівників


Наукова робота та науково-технічна діяльність в університеті є невід’ємними складовими освітньої діяльності, що здійснюються з метою забезпечення розвитку економіки країни та інтеграції в Європейський науково-освітній простір.

Наукова діяльність викладачів проводиться у структурних підрозділах університету відповідно до Положення про наукову діяльність у Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського.

Основною метою наукової та науково-педагогічної діяльності є здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності, розв’язання комплексних завдань у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку, фундаментальних досліджень,визначених переліком, основних наукових напрямів фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук.

 1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований 1913 р. як учительський інститут; подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 р. надано статус національного.  Університет проводить підготовку  фахівців за  ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», наукових кадрів, а також  підвищення  кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників. У складі   університету   діють  2  інститути, 8  факультетів  та  коледж. Навчально-виховний процес здійснюють  33  кафедри.

В університеті навчається 6440 студентів за 12 галузями знань і 30 напрямів  підготовки  за   освітньо-кваліфікаційним рівнем  «бакалавр», 28  спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Діє магістратура за 29 спеціальностями (ДФН) та 18 спеціальностями (ЗФН); аспірантура – за 15 спеціальностями. Функціонують дві спеціалізовані вчені  ради  за  такими  спеціальностями:  07.00.01 – історія України; 13.00.01 – загальна  педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія  та  методика  навчання.

Університет є  членом Великої Хартії університетів (Magna Charta); у січні 2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти.

У  2015 р. університет  продовжував  реалізацію програми Tempus IV в якості  учасника проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій  у підготовку вчителя»).

Наукова  робота  в  університеті  здійснюється  згідно з основними  пріоритетними   напрями  наукової  діяльності  вищого навчального закладу.

Фундаментальні дослідження: механіка деформівного твердого тіла; механіка рідини, газу та плазми; нанофізика і нанотехнології; історичні науки; психологія; педагогіка.

Прикладні дослідження: інформаційні та комунікаційні технології; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;  нові речовини та матеріали.

 

Категоріїробіт 2012 2013 2014 2015
к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис.грн.
Фундаментальні 6 460,1 4 341,1 4 306,8 2 277,7
Прикладні 1 150,0 1 149,9 - - - -
Госпдоговірні - - - - - - 1 114,0

 

Снимок1

У 2015 р. відкрито спеціалізовану вчену раду із  захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, в  якій відбувся 1 захист. У спеціалізованій вченій раді 07.00.01 – історія України, відкритій раніше, відбулося  7 захистів.

І. Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок :

 1. 1. «Проблеми підготовки молоді до захисту Вітчизни на сучасному етапі становлення та розвитку України як суверенної держави»; реєстраційний № 0111U008973, керівник – канд. іст. наук, доц. Бахтін А. М.: уперше обґрунтовано методику викладання дисципліни «Захист Вітчизни», що може використовуватися у навчальному процесі; створено навчально-методичний посібник «Організація та методика викладання предмету «Захист Вітчизни»
 2. 2. «Політичний процес в Україні: історія, сучасність та перспективи розвитку»; реєстраційний № 011U004671, керівник – д-р. політ. наук, проф. Ніколаєнко Н. О.: розкрито закономірності розвитку політичних процесів у країнах пострадянського простору, особливості адміністративного ресурсу як недемократичного явища сучасного політичного процесу; систематизовано інформацію про розвиток гендерної політики, політичного глобалізаційного процесу у взаємодії глобального та національного; визначено соціокультурні особливості та глобалізаційні перспективи України; виявлено можливості модернізації та вдосконалення процесу євроатлантичної інтеграції України в контексті розвитку сучасних міжнародних відносин.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за всіма закінченими у 2015 р. фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

 1. «Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах»; реєстраційний № 0112U007589, керівник – д-р. екон. наук, проф. Бурова Т. А.: створено організаційно-економічний механізм, що являє собою поліфункціональний комплекс елементів із накопичення, узагальнення та аналізу, зберігання й  видачі інформації про стан окремих оціночних показників економічного суб’єкта в цілому, складання різного роду прогнозів, оцінки ризику, моніторингу  показників  та  їхнього  контролю на підприємстві, в установі.
 2. «Науково-методичне обґрунтування модернізації розвитку та функціонування фінансово-кредитних    інститутів»;      реєстраційний  № 0112U001783, керівник – канд. екон. наук, доц. Корнєва Н. В.: розроблено концепцію розвитку фінансово-кредитних інститутів, спрямовану на забезпечення економічного зростання через механізми фінансового ринку з огляду на його пріоритети, сегменти, об’єкти і координуючу та стимулюючу роль держави з метою сприяння структурній перебудові національної економіки; створено ефективний економічний механізм залучення іноземних інвестицій в умовах формування в Україні ринкових відносин, що  дає змогу знайти шляхи та виробити рекомендації поступового реформування існуючого механізму співпраці з іноземними інвесторами; визначено сутність нових видів фінансових  банківських послуг: факторингу та форфейтингу; вдосконалено підходи до оцінки депозитарної діяльності в інфраструктурі ринку цінних паперів на сучасному етапі його розвитку; виявлено особливості та проблеми функціонування вітчизняних депозитаріїв і визначено перспективні напрями реформування депозитарної системи в Україні.
 3. «Вплив біологічно-активних речовин епіфізу на морфофункціональний стан вісцеральних систем організму тварин»; реєстраційний № 0112U002854, керівник – канд. біол. наук, доц. Чеботар Л. Д.: розроблено та апробовано рекомендації щодо впливу мелатоніну на прооксидантно-антиоксидантний баланс організму.
 4. «Дослідження потенціалу духовних цінностей у консолідації українського суспільства»; реєстраційний № 0112U003436, керівник – д-р. філос. наук, проф. Дулін П. Г.: створено концепцію розкриття та використання потенціалу духовних цінностей для  консолідації українського суспільства.

б) найважливіші наукові результати, отримані внаслідок виконання перехідних науково-дослідних робіт

 1. Держбюджетне фінансування – «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності»; реєстраційний № 0115U001209, керівник – д-р. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.: розроблено теоретичні моделі  становлення  професійної  суб’єктності:  а) в  юнацькому  віці;  б) студентів-юристів;  в) студентів  спеціальності «Соціальна робота»; г) студентів-психологів – учасників волонтерського  руху; д) студентів  різних спеціальностей засобами психологічної служби університету; е) студентів педагогічних спеціальностей.
 2. Держбюджетне фінансування – «Вплив температури дисипативного розігріву на динамічні характеристики вимушених резонансних коливань тривимірних тіл з непружних п’єзоелектричних матеріалів»; реєстраційний № 0115U001213, керівник – д-р. техн. наук, проф. Будак В. Д.: розроблено моделі непружної поведінки фізично нелінійних пасивних і пۥєзоактивних матеріалів при моногармонічному та електричному навантаженнях з урахуванням залежності комплексних характеристик від амплітуд незалежних польових величин і температур.
 3. 3. «Степове Побужжя в контексті соціокультурного розвитку Східної та Центральної Європи у  IV тис. до н.е. – XV  ст. н.е.»;  реєстраційний  № 0115U001210, керівник – д-р. іст. наук, проф. Рижева Н. О.: здійснено відкриття нових та дослідження раніше відомих археологічних пам’яток ІІІ тис. до н.е. – сер. ІІ тис. н.е. (поселень, могильників, курганів тощо); створено сучасну археологічну карту пам’яток регіону з урахуванням соціокультурних контактів населення Степового Побужжя з регіонами Центральної та Східної Європи; складено плани та реєстр пам’яток на сучасних топографічних картах із прив’язкою GPS. Пам’ятка за площею та складністю фортифікаційних  споруд  єдина  у  своєму  роді   на  території   України.
 4. «Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі кроскультурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти»; реєстраційний № 0115U002065, керівник – канд. пед. наук, доц. Мороз Т. О.: визначено траєкторії розвитку культурного інтелекту студентів; з’ясовано позитивні й негативні ефекти культурного інтелекту, необхідні умови для його розвитку; розроблено навчальні технології розвитку культурного інтелекту.
 5. «Модернізація загальнопедагогічної та предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя (викладача) історії у контексті системних інновацій в освіті»; реєстраційний № 0115U001234, керівник – канд. пед. н., доц. Єрмакова І. П.: розкрито проблематику загальнопедагогічної та предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя (викладача) історії; визначено критерії та рівні підготовки майбутнього вчителя (викладача) історії.
 6. «Регіональні особливості джерел   історії   Півдня  України ХІХ-ХХ ст.»; реєстраційний  № 0112U000997, керівник – д-р. іст. наук, проф. Зеркаль М.М: уперше проаналізовано та введено до наукового обігу історичні джерела з актуальних проблем історії Півдня України, зокрема культурного   розвитку   національних   меншин  регіону, історії  МНУ  імені В. О. Сухомлинського.
 7. «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»; реєстраційний № 0115U001235, керівник – канд. психол. наук, доц. Литвиненко І. С.: визначено ключові компетенції педагога-психолога на допомогу дітям, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях; проведено теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки педагогів-психологів.
 8. «Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних»; реєстраційний № 0115U000176, керівник – д-р. мед. наук, проф. Черно В. С.: здійснено порівняльний аналіз структурної організації пазух ТОГМ лабораторних тварин шляхом вивчення гістологічних препаратів, тканин ТОГМ, взятих у лабораторних тварин, що є підґрунтям для відкриття основних етіопатогенетичних механізмів руйнації стінок судин головного мозку і дає  змогу своєчасно впливати на ці процеси, запобігаючи інсультним станам людини.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

а) важливі результати за всіма закінченими у 2015 р. прикладними науково-дослідними роботами

 1. «Наукове обґрунтування структури та змісту базових компонентів системи фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп»; реєстраційний № 0112U006013, у рамках постанови КМ України «Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя», керівник – доц. Тіхоміров А.І.: розкрито динаміку показників стану фізичного здоров’я школярів та студентів, причини його погіршення, що дало змогу розробити та впровадити систему здоров’язберігаючих технологій у роботу зі студентами спеціальних медичних груп.
 2. «Використання педагогічної  спадщини  В. О. Сухомлинського   у розробці змісту передшкільної освіти»; реєстраційний № 0113U001041, керівник – д-р. пед. наук, проф. Степанова Т. М.: розроблено технологію впровадження змісту передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського; створено комплекс діагностувальних методик; впроваджено різнорівневі програми для формування елементарних математичних уявлень у дітей шостого (сьомого) року життя.
 3. «Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкових класів до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища»; реєстраційний № 0112U006012, керівник – канд. пед. наук, доц. Авраменко К. Б.: розроблено методику формування професіоналізму майбутнього вчителя початкової школи.
 4. «Сучасний стан і прикладне значення фіто- та мікорізноманіття урбанізованих біотопів Миколаївської області»; реєстраційний № 0112U002946, керівник – канд. біол. наук, доцент Корольова О. В.: встановлено видовий склад мікроміцетів, судинних рослин та мохів дослідженої території; виявлено та описано закономірності формування видового складу в умовах урбанізації; розроблено методологію біоіндикації урбоекосистем за допомогою мікроміцетів і мохів та методику оцінки і прогнозу стану фітоценозу за екологічною структурою мікобіоти та характеристиками консорцій рослин і міксоміцетів.
 5. «Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005)»; реєстраційний № 0112U005632, керівник – канд. іст. наук, доц. Буглай Н. М.: розроблено концепцію можливого використання досвіду Польщі для формування сучасної зовнішньополітичної стратегії України.

б) найважливіші наукові результати, отримані внаслідок виконання перехідних науково-дослідних робіт

 1. «544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»); координатор – канд. пед. наук, доц. Мироненко Т. П.: розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; визначено концепцію інтегрованого навчання, що розвиває професійні компетенції фахівців; запроваджено інтегрований курс навчання англійської мови відповідно до сучасних тенденцій формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов.
 2. «Еколого-моніторингові дослідження лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем»; керівник – д-р. біол. наук, проф. Наконечний І. В.: уперше доведено, що в наявних умовах лише комплекс штучних гідротехнічних заходів може забезпечити подальше існування Тилігульського лиману та пов’язаних із ним водоймищно-долинних екосистем; розроблено еколого-раціональний технічно-гідрологічний проект, побудований на основі палеоекологічних уявлень та сучасного досвіду проведення гідротехнічних робіт.
 3. «Медико-біологічні проблеми фізичного  виховання  і  спорту.  Підвищення   працездатності   різних  груп  населення»;  реєстраційний  № 0115U001212, керівник – канд. біол. наук, доц. Гетьманцев С. В.: визначено форми і методи виявлення функціонального стану та фізичних якостей спортсменів під час фізичних навантажень у різних видах спорту; окреслено шляхи модернізації професійної підготовки спортсменів під час фізичних навантажень.
 4. 4. «Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності»; реєстраційний № 0114U002134, керівник – д-р. пед. наук Трифонова О. С.: визначено критеріальний апарат із відповідними показниками щодо з’ясування сформованості творчої особистості дитини дошкільного віку в художньо-мовленнєвій, театрально-ігровій, мовленнєво-ігровій, музичній та комунікативній діяльності.
 5. 5. «Структурні трансформації національних економік у глобальному вимірі»; реєстраційний № 0115U001206, керівник – д-р. екон. наук, проф. Стройко Т. В.: охарактеризовано дуалістичну природу глобального економічного розвитку; визначено специфіку асиметрій економічного розвитку глобальної інфраструктури та обґрунтувано взаємозв’язок між рівнем розвитку інфраструктури й рівнем розвитку національних економік.
 6. «Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації»; реєстраційний № 0112U004181, відповідальний виконавець – канд. пед. н., доц. Абабілова Н. М.: охарактеризовано інваріантні та варіативні структурні, семантичні й семіотичні особливості мовленнєвих одиниць різних рівнів та визначено специфіку їх передачі в перекладі текстів різних функціональних стилів англійської, української та російської мов; розкрито когнітивні та семіотичні механізми функціонування перекладу як типу полілінгвальної опосередкованої комунікації; з’ясовано функціональні особливості мовленнєвих одиниць в англійській, українській та російській мовах; розкрито специфіку передачі одиниць соціального і стилістичного варіювання в англійській, українській та російській мовах.
 7. 7. «Моделі та методи інтелектуального аналізу даних у предметно-орієнтованій інформаційній системі»; реєстраційний № 0115U001249, керівник – канд. техн. наук, доцент Булгакова О. С.: виділено основні напрями застосування методів дескриптивної логіки для вдосконалення алгоритмів обробки даних; з’ясовано аналіз можливостей формалізації певної галузі знань у вигляді множини понять і відношень між ними; розроблено шляхи підвищення повноти пошуку інформації в мережі Інтернет за рахунок виявлення та групування неунікальних веб-сторінок; запропоновано метод кластерного аналізу на основі моделей, побудованих із застосуванням індуктивних алгоритмів.
 8. «Формування конкурентоспроможності підприємств південного регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів»; реєстраційний  № 0114U002133,  керівник –

д-р. екон. наук, проф. Кіщак І. Т.: обґрунтовано методологію дослідження впливу зовнішньоекономічних зв’язків на формування конкурентоспроможності підприємств Півдня  України в умовах міжнародних інтеграційних процесів; розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств  регіону на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів (для департаменту економічного розвитку торгівлі та туризму Миколаївської ОДА).

 1. «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва»; реєстраційний № 01U006402, керівник – канд. пед. наук, доц. Парфентьєва І. П.: визначено концептуальні положення праксеології професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; розроблено технології професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва під час проведення педагогічної практики та практичних занять.
 2. «Науково-методичні засади виховання і розвитку особистості в соціумі»; реєстраційний № 0114U004152, керівник – д-р. пед. н., проф. Хайруддінов М. А.: визначено методологічні принципи та методичні підходи до розробки структурно-функціональної моделі виховання особистості в сучасному соціумі; розроблено оригінальні методики експериментальної роботи з виховання дитини в загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Публікації

Протягом   2015  р.  професорсько-викладацьким  складом  університету  видано:  20  монографій, 7  підручників, 86  посібників, 1037  статей  у  фахових  виданнях,  50   статей  у  закордонних  журналах,  що  мають  імпакт-фактор

 

 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

В університеті працюють 107 молодих учених, із них 47 – кандидатів наук, 6 – аспірантів, 1 – докторант, 4  –  залучено до виконання держбюджетних тем. За звітний період молодими вченими опубліковано 4 монографії (одна за кордоном), 12 навчально-методичних посібників, із яких 5 – із грифом МОН, 308 наукових статей у фахових виданнях, із них 73 –  у зарубіжних виданнях; взято участь у 146 всеукраїнських і 32 міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Рада молодих учених університету проводить заходи, спрямовані на надання молодим фахівцям та студентам допомоги в опануванні навичок дослідницької та наукової роботи, що сприяє зростанню їхньої професійної майстерності.

Студенти беруть участь у виконанні дербюджетних тем, наукових розробок кафедр за тематичним планом, реалізують самостійні пошукові дослідження, висвітлюють результати власної інтелектуальної діяльності в наукових статтях, під  час  виступів  на наукових конференціях, на олімпіадах та конкурсах. У 2015 р. студентами опубліковано 1037 статей.

За видатну науково-дослідну роботу  три  студенти університету  одержують  стипендію Президента України. Переможців, які мають нагороди за результатами олімпіад – 7, із них 3 – на міжнародних олімпіадах; кількість студентів-учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів НДР – 57, із них 10 – переможці всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

До Дня науки в університеті Радою молодих учених спільно з науковим товариством студентів проведено VІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наука. Студентство. Сучасність» (травень 2015 р.)

Снимок

 

        Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки

Усі   студенти,  які  беруть  участь у  конкурсах   та  олімпіадах, що  проводяться  на  базі  ВНЗ    інших  міст  України, відбувають  у відрядження  за  рахунок спецфонду  студради.  Переможців наукових  змагань, рекомендованих   на призначення  іменних  стипендій  державного  та  регіонального  рівнів, кандидатури  молодих  учених – переможців конкурсів  наукових  робіт подаються  на  преміювання  від  уряду  та  за  умовами  Колективного  договору.

4. Наукові підрозділи, їхні напрями діяльності, робота із замовниками

На базі  біологічного факультету функціонують науково-навчальні лабораторії: ботаніки та мікології, науково-практична лабораторія контролю води, науково-навчальна лабораторія мікробіології. Лабораторії мають сучасне обладнання, оснащені науково-методичними матеріалами та посібниками, стендами, необхідними реактивами та хімічним посудом. На базі лабораторій виконуються науково-дослідні роботи магістрів, аспірантів;  проводяться лабораторні заняття з відповідних дисциплін.

На базі навчально-наукового інституту історії, політології та права діє лабораторія археології та етнології. Основні напрями роботи: археологічні розвідки та розкопки на території Миколаївської та Херсонської областей, обробка археологічного матеріалу, поповнення музейного фонду України, організація та проведення археологічної практики студентів-істориків. Лабораторія співпрацює з такими  міжнародними організаціями: Institutfür Prähistorische Archäologie Freie Universität Berlin, director W. Schier (Німеччина) – розкопки городища бронзової доби  Дикий Сад  (м. Миколаїв); з Uniwersytetemim. AdamaMickiewicza, Rektorрrof. dr. hab. B.Marciniak (Poland) – розкопки курганів бронзової доби біля м. Ямпіль (Вінницька обл.); з Інститутом пустель та  степів (Париж, Франція) – розкопки  античного могильника біля с. Червоний Маяк (Херсонська обл.).

За результатами археологічних досліджень та за участю співробітників лабораторії створено науково-популярні фільми в рубриці «Перлини Прибузького краю»  –  Дикий Сад; Березань та Ольвія.

Діє Регіональний центр підводної археології категорії 2 під егідою ЮНЕСКО із захисту підводного культурного надбання в країнах Східної Європи (дослідження та підводні  розвідки в акваторії річок, лиманів, моря на території Миколаївської області).

На базі  механіко-математичного факультеу функціонує лабораторія голографічних методів» (зав. – Пригода О. П.), у якій виконується держбюджетна тема «Розроблення математичних моделей та чисельно-аналітичних методів дослідження вимушених резонансних неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів при дії на них гармонічних за часом механічних та електричних навантажень.

Спільно з Інститутом механіки імені С. П. Тимошенка НАН України та голансько-українською компанією Femto-engeniring здійснено:

 • розробку чисельно-аналітичних та експериментальних підходів до дослідження напружено-деформованого стану та динамічної поведінки пластин і оболонок різної конфігурації;
 • участь учених Інституту механіки НАН України в педагогічному процесі університету;
 • складання співробітниками кандидатських іспитів в Інституті механіки НАН України зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла;
 • захист кандидатських дисертацій в Інституті механіки НАН України співробітниками  університету.

     

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Спільно з Інститутом імпульсних процесів та технологій НАН України виконується дослідження за темою: № ДР 0115U003323 «Розробка розрядноімпульсних методів реалізації самопоширюваного високотемпературного синтезу (СВС) в екзотермічних системах для отримання   вуглецевих та   металовуглецевих   наноматеріалів», керівник –  д-р.  хім.  наук, проф.  Романкевич О. В.

Виконуються  теми наукових досліджень аспірантів повністю (польові, ботанічні, гідрологічні) та частково (лабораторні і тестові дослідження мікробіологічного  та вірусологічного напрямку)  в межах державних тематик та у співпраці з відділами екомоніторингу, біорізноманіття та охорони  грунтів  Українського агроекологічного НДІ НАН України. Результати спільних досліджень відображено у публікаціях,  наукових звітах НДІ  та  загально-галузевому  звіті   НАН України за 2015 р.

У рамках державної програми «Літопис природи національного природного парку «Білобережжя Святослава», затвердженої спільним наказом Мінприроди та НАН України № 465/430 від 25 листопада 2002 р., реалізується науковий проект «Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних  та   хребетних   тварин  на території Національного природного   парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли)»;  керівник – доц. Вичалковська Н. В.

Кафедра методики викладання суспільствознавчих дисциплін співпрацює з представниками Інституту педагогіки НАПН України  (відділ суспільствознавчої  освіти, керівник – Ремех Т.О.), Всеукраїнською асоціацією вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін «Нова доба», Миколаївським науково-методичним центром, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніми навчальними закладами м. Миколаєва та області з питань підвищення ефективності професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Суспільствознавство».

Продовжено дію Угоди про співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України (відділ суспільствознавчої освіти), підписано угоду про стажування на базі Інституту педагогіки НАПН України (координатор – канд. пед. н., доц. Старєва А. М.).

 1. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією або міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

На виконання доручення першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.05.2015 № 1001/13-05-21/6-15 до департаменту освіти  і науки, молоді та  спорту облдержадміністрації створено  проект «Технічне, екологічне та економічне обгрунтування комплексу заходів щодо збереження екосистеми Тилігульського лиману»; автор – д-р. біол. наук. проф.  Наконечний І. В. Проект включено  до обласної програми «Охорона довкілля Миколаїщини до 2020 р.», має  підтримку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Проект апробовано  на п’яти обласних конференціях та  семінарах, три  з  яких  мають  міжнародний  статус.

Науково-дослідна робота кафедри правознавства «Формування соціально-правових компетенцій майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу»  –  керівник   д-р. юрид. наук, проф. Кириченко О. А., виконується за  Регіональною програмою юридичної освіти населення Миколаївської  області на 2014-2020 рр.

Викладачі кафедри методики викладання суспільствознавчих дисциплін беруть участь у виконанні регіонального експерименту «Вплив предметно-методичних компетентностей учителя на формування учнівських компетенцій у галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування освіти. Керівник  –  канд. пед. н., доц. Старєва А. М.

У межах програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2011–2015 рр.  доц. Спанатій Л. С. є членом консультативної ради при Миколаївській облдержадміністрації з питань відбору творів місцевих авторів, що будуть видаватися за кошти обласного бюджету; нею за 2015 р. здійснено експертну оцінку 30 рукописів місцевих авторів.

 1. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

Фонд бібліотеки включає в себе 483385 одиниць зберігання, з них – 406157 примірників книг, 367 електронних видань на змінних носіях, державною мовою – 210091 примірник. Для забезпечення потреб студентства та професорсько-викладацького складу в бібліотеці представлено: 224614 навчальних та 86966 наукових видань, 51851 літературно-художнє видання.

На 2015 р. було передплачено 121  періодичне  видання. Формується електронна бібліотека, що складається із 2427 повнотекстових документів (у т.ч. 299 електронних версій навчально-методичних розробок викладачів МНУ імені В. О. Сухомлинського).

Асоціація «Інформатіо-Консорціум» впродовж 2015 р. надавала бібліотеці серію тестових (тріал) доступів до БД компанії EBSCO для ознайомлення викладачів із новими можливостями відомих інформаційних електронних ресурсів, а саме:

 • Academic Search Complete,
 • Applied Science & Technology Source,
 • Legal Source, Political Science Complete,
 • Humanities Source и Education Source.
 • HeinOnline

Електронний каталог бібліотеки включає 176031 запис. Електронні каталоги бібліотеки доступні в мережі Інтернет через зведений каталог Миколаївської обласної бібліотечної асоціації (http://www.e-catalog.mk.ua/).

У локальній мережі працює сайт бібліотеки, що надає актуальну інформацію  щодо  електронних каталогів, повнотекстових документів, нових надходжень до бібліотеки, списків періодичних видань, посилань на Web-сайти провідних бібліотек, надається можливість доступу до світових та українських наукових інформаційних ресурсів відкритого доступу (електронні архіви України), де науковці мають змогу не тільки безкоштовно отримати доступ до праць науковців провідних ВНЗ, але й, зареєструвавшись, розміщувати свої статті для відкритого доступу до них.

У 2015 р. відповідно  до  наказу ректора  університету Будака В. Д. від 20 жовтня 2015 р. № 381 «Про введення в дію комп’ютерної системи «Антиплагіат»  співробітники бібліотеки почали перевіряти курсові, дипломні, магістерські роботи студентів за допомогою програми «Etxt Антиплагиат».